Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Мykhaylo Yu. Ilchenko, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Leonid O. Uryvsky, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Editorial Board

 1. S. F. Telenyk, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
 2. P. P. Yermolov, Popov Crimean Scientific and Technology Center, Ukraine
 3. P. A. Molchanov, Ampac USA, United States
 4. I. V. Strelkovskaya, Odessa A.S. Popov National Academy of Telecommunications, Ukraine
 5. V. I. Popov, Latvia
 6. Yu. M. Poplavko, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
 7. V. Ya. Noskov, Russian Federation
 8. A. O. Luntovskyy, Dresden University of Technology, Germany
 9. S. O. Кravchuk, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
 10. V. B. Katok, Ukrtelecom JSC, Ukraine
 11. V. I. Kalinin, Fryazinsky branch of Institute of Radio engineering and Electronics of V.A.Kotelnikov of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation
 12. L. S. Globa, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
 13. S. G. Bunin, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
 14. N. K. Uzunoglu, National Technical University of Athens, Greece